Giới thiệu

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (ISMQ) là cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiệm vụ là quản lý Nhà nước về các đo lường tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, sản phẩm. Nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đã được nhà nước quy định tại Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg vào ngày 15 tháng 04 năm 2019.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Vào ngày 4/4/1962, Viện Đo lường Tiêu chuẩn, bộ phận quản lý Nhà nước đầu tiên có chức năng đo lường các tiêu chuẩn hoá ở nước ta, được thành lập thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước (Bộ Khoa học Công nghệ ngày nay).

Vào ngày 31/12/1970, Viện Đo lường Tiêu chuẩn đã được tách thành hai Viện: Viện Tiêu chuẩn và Viện Đo lường đều thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước.

Nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu về quản lý chất lượng đối với nền kinh tế đất nước, vào ngày 6/4/1971, Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá được thành lập thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước.

Ở miền Nam, vào trước ngày giải phóng, tại Viện Quốc gia Định chuẩn thuộc sự quản lý của chính quyền Sài gòn được thành lập trong năm 1972. Thời gian sau khi đất nước được thống nhất, vào ngày 6/4/1976, tại Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định đổi tên Viện Quốc gia Định cũ thành Viện Định chuẩn thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước. Cũng vào khoảng thời gian trên, tại Hội đồng Chính phủ đã ra quyết định chuyển đổi tên Viện Đo lường, Viện Tiêu chuẩn thành Cục Đo lường Trung ương và Cục Tiêu chuẩn.

Vì yêu cầu cần phải nhanh chóng phối hợp đồng bộ ba mặt về công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường cũng như quản lý chất lượng, vào ngày 13/9/1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 325/CP để hợp nhất Cục Đo lường Trung ương, Cục Tiêu chuẩn, Viện Định chuẩn, Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá thành Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Nhà nước.

Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng thuộc Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Khoa học Công nghệ ngày nay) thành lập vào ngày 8/2/1984 dựa theo Nghị định 22/HĐBT từ Hội đồng Bộ trưởng (Chính phủ ngày nay) dựa trên cơ sở là Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng của Nhà nước.